Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi
Logo Unii Europejskiej                ZPORR


Projekt e-urząd dla mieszkańca Gminy Zelów


Projekt "System elektronicznego obiegu dokumentów - e-urząd - w Urzędzie Miejskim w Zelowie" został zrealizowany zgodnie z założeniami:

Zakończenie rzeczowe nastąpiło 31 lipca 2007 r., finansowe 26 września 2007r.

Po realizacji wartość całego projektu wyniosła 212 568,42 PLN.

Dofinansowanie w wysokości 75 % obejmowało tylko koszty kwalifikowalne, które wyniosły ogółem 197 308,67 PLN, z czego otrzymaliśmy jako zwrot wydatków kwotę 147 981,50 PLN.

Wkład Gminy Zelów w realizację projektu wyniósł 64 586,92 PLN, z czego wkład własny 25 % kosztów kwalifikowalnych to kwota 49 327,17 PLN i pozostałe koszty niekwalifikowalne (niezbędne do wdrożenia całości projektu) to kwota 15 259,75 PLN.


System elektronicznego obiegu dokumentów - e-urząd - w Urzędzie Miejskim w Zelowie

Priorytet nr 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie nr 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nr umowy o dofinansowanie projektu Z/2.10/I/1.5/484/04/U/287/06
Data umowy 28.11.2006 r.

Tytuł projektu:

''System elektronicznego obiegu dokumentów - e-urząd - w Urzędzie Miejskim w Zelowie''

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

OPIS

Zakres prac związany z wprowadzeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów wymaga nowej struktury informatycznej polegającej na:
1. modernizacji i wymianie przestarzałej struktury sieci informatycznej, rezygnując z okablowania strukturalnego typu BNC na rzecz okablowania Ethernet kat. 5E,
2. wymianie stacji roboczych (komputerów użytkowników) na nowe, pozwalające spełnić cele projektu,
3. usprawnieniu funkcjonowania Urzędu po uruchomieniu m.in.:

 • serwera plików,
 • serwera aplikacji,
 • serwera poczty i WWW,
 • aplikacji współpracujących i obsługujący e-URZĄD, które wpłyną na przyspieszenie obsługi interesanta, polepszenie przepływu informacji (zastosowanie obiegu dokumentów on-line),
  4. wdrożeniu nowego oprogramowania:
 • oprogramowanie dla stacji roboczych (systemy operacyjne, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy archiwizujące, programy antywirusowe),
 • oprogramowanie dla serwerów (systemy operacyjne, oprogramowanie zarządzające skrzynkami pocztowymi, witrynami WWW, programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy do obsługi baz danych, programy zwiększające poziom bezpieczeństwa przechowywania danych),
 • oprogramowanie dla poszczególnych komórek organizacyjnych (programy związane typowo z pracą urzędu m.in. programy finansowo-księgowe),
  5. zabezpieczeniu danych przy użyciu komponentów sprzętowych i programowych tj. narzędzi blokujących nieuprawniony dostęp do danych, programy i urządzenia do archiwizacji danych, zabezpieczenia antywirusowe.

  Cel projektu

  Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu wśród mieszkańców Gminy Zelów, wyrównywanie szans mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast w porównaniu do dużych ośrodków. Zrealizowanie inwestycji pozwoli wykorzystywać nową technologię komunikacyjną do poprawy efektywności pracy administracji, co wpłynie na upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji samorządowej. Jest to jeden z elementów rozwoju elektronicznych usług dla ludności. Nowe oprogramowanie na komputerach klienckich i serwerach umożliwi rozwój nowych technologii. W przyszłości zaowocuje to możliwością wprowadzenia podpisu elektronicznego, który jest niezbędny do identyfikacji petenta.
  Jeśli chodzi o bezpieczeństwo podłączony do serwera streamer umożliwi archiwizowanie danych po całodziennym cyklu pracy. FireWall sprzętowy, który również podłączony byłby z serwerem nie pozwoli na przechwycenie danych przez osoby niepożądane. Do tego serwery oraz wszystkie stanowiska w urzędzie zostaną wyposażone w oprogramowanie antywirusowe. Takie zabezpieczenie w porównaniu z poprzednią konfiguracją daje większą pewność co do bezpieczeństwa danych.
  Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-urząd zapewni elektroniczną komunikację z Urzędem, umożliwi załatwianie spraw on-line i śledzenie toku załatwiania, a także pozwoli na integrację z biuletynem informacji publicznej. Wdrożenie wymienionego projektu pozwoli wykorzystać technologię komunikacyjną do poprawy efektywności administracji.

  Realizacja projektu wpłynie na:
  - skrócenie czasu załatwienia sprawy,
  - bezpośredni wgląd w stan załatwiania sprawy,
  - usprawnienie procedur administracyjnych,
  - ułatwienie dostępu do informacji,
  - usprawnienie obsługi interesanta,
  - ograniczenie powielania informacji,
  - możliwość świadczenia i korzystania z nowych usług,
  - ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług Urzędu.

  Rezultaty projektu

  W wyniku realizacji projektu nastąpi kompleksowe rozwiązanie obsługi klienta z wykorzystaniem rozwiązań nowoczesnej techniki informatycznej.
  Stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów zapewni wysoką jakość zarządzania dokumentami, uniemożliwi ich zagubienie, pozwoli na śledzenie pisma i toku załatwiania sprawy.
  Nastąpi poprawa szybkości obiegu dokumentacji, podniesie się sprawność obsługi interesanta, zapewni się pełny dostęp do informacji, zmniejszy uciążliwość kontaktu z Urzędem, skróci czas załatwiania sprawy. Możliwy będzie wydruk dokumentów i ich przesyłanie.
  Bezpośrednie rezultaty to:
  - skrócenie czasu załatwienia sprawy,
  - zmniejszenie uciążliwości załatwiania spraw przez osoby niepełnosprawne,
  - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
  - podniesienie świadomości społecznej mieszkańców poprzez zainteresowanie ich sprawami publicznymi,
  - uzyskanie wysokiej jakości obsługi interesantów,
  - zmianę spojrzenia obywatela na pracę Urzędu,
  - umożliwienie dialogu mieszkańców z urzędnikiem.

  Środki finansowe, wysokość dofinansowania

  Całkowita wartość projektu: 238.394,10 PLN
  Koszty kwalifikowalne w ramach projektu: 238.394,10 PLN
  Kwota dofinansowania: 178.795,58 PLN

  Termin realizacji projektu

  20.02.2006r. - 31.07.2007r.


  "System elektronicznego obiegu dokumentów - e-urząd - w Urzędzie Miejskim w Zelowie"

  Urząd Miejski w Zelowie wzbogaci się o nowy sprzęt komputerowy. 28 listopada 2006r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "System elektronicznego obiegu dokumentów - e-urząd - w Urzędzie Miejskim w Zelowie" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi 238.394,10 zł , z czego dofinansowanie ze środków ZPORR wyniesie 75% czyli 178.795,58 zł. W ramach tej kwoty ujęty jest zakup 29 zestawów komputerowych, dwóch serwerów, 10 drukarek oraz zakup i wdrożenie nowych programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej i do obiegu dokumentów on-line.
  Realizacja projektu została rozpoczęta już w II kwartale br. Zakupiono m.in. 8 komputerów, w większości dla Referatu Finansowego, i programy do obsługi finansowo-księgowej, które są obecnie w trakcie wdrażania.
  Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 30 czerwca 2007r.


  PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I BUDOWA SYSTEMÓW WOD-KAN Z ODTWORZENIEM PASÓW DROGOWYCH W ZELOWIE

  Priorytet nr 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

  Działanie nr 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska

  Numer umowy Z/2.10/I/1.2/172/04/U/93/05
  Data umowy 12.04.2005 r.

  Tytuł projektu:

  "Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa systemów wod-kan z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie"

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  OPIS:
  Uzasadnienie projektu:

  Na terenie Zelowa funkcjonuje biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków "Bioblok", o przepustowości 800 m3/d. Jej linia technologiczna powstała w końcu lat 80. jest przestarzała, charakteryzuje się bardzo dużą energochłonnością i zaangażowanie nawet znacznych nakładów finansowych w jej bieżącą eksploatację nie gwarantuje jakości oczyszczanych ścieków zgodnej z obowiązującymi normami. Gmina Zelów od 1996 r. realizuje program budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej.Do chwili obecnej zrealizowano 11200 mb kolektorów sanitarnych, 8800 mb kolektorów deszczowych i 14500 mb sieci wodociągowych. Wszystkie ciągi drogowe, w których przebiegają urządzenia wod-kan zostały odbudowane w najnowocześniejszych technologiach drogowych.

  W związku ze zrealizowaniem zakresu robót kanalizacyjnych dopływ ścieków do oczyszczalni zwiększył się znacząco i niejednokrotnie już przekroczył obecną maksymalną przepustowość. Dlatego też, aby osiągnąć planowany efekt ekologiczny i rzeczowy zakładany przez gminę w realizowanym programie sanitacji, bezwzględnie należało przystąpić do przebudowy obecnej oczyszczalni z jednoczesną kontynuacją budowy nowych odcinków kanalizacji i pozostałej infrastruktury wod-kan. Tak prowadzona inwestycja w sposób kompleksowy wpłynie na zapewnienie prawidłowych warunków sanitarno-epidemiologicznych dla zdrowia mieszkańców. Poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb), przyłączy sanitarnych do kanalizacji ogólnospławowej oraz uzyskanie normatywnej jakości ścieków oczyszczonych po przebudowie oczyszczalni zostanie przywrócony prawidłowy stan ekologiczny wód powierzchniowych, nastąpi ochrona zasobów wód podziemnych oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

  Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w północno-wschodniej części miasta, w ulicach: Jana Pawła; Wschodnia; Wolności; Cegielniana; Krótka; Wesoła; Cmentarna; Kilińskiego; Północna; Złota; Dzielna - o łącznej długości 8465 mb.

  Kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur: PCV oraz PEHD. Jest to technologia ogólnie stosowana, gwarantująca szczelność wykonanych sieci oraz ich trwałość. Realizacja inwestycji przebiegać będzie w pasach drogowych istniejącej sieci dróg. Umieszczenie w nich trzech nitek instalacji tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wymaga rozkopania pasów drogowych, co zmusza do ich odtworzenia i modernizacji. Nawierzchnie ulic i chodników zostaną odbudowane w technologiach drogowych gwarantujących płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

  Cel projektu:

  Realizacja programu sanitacji miasta, budowy sieci wodociągowej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków ma nadrzędny cel, a jest on związany z poprawą stanu czystości oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb z jednoczesnym zapewnieniem mieszkańcom miasta i gminy potrzebnej ilości wody o odpowiedniej jakości. Rejon objęty inwestycją charakteryzuje się zwartą zabudową. Mieszkańcy odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych (szamb), które są nieszczelne oraz do kanalizacji ogólnospławnej powodując zanieczyszczenie wód podziemnych oraz powierzchniowych. Budowa kanalizacji wyeliminuje tę nieprawidłowość, oraz zapewni mieszkańcom życie w zdrowym i przyjaznym dla nich środowisku. Do wybudowanej kanalizacji zostanie podłączonych 347 posesji, a przewidywana liczba osób korzystających z wybudowanej sieci wynosi 1400. Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni wyniesie 1500 m3/dobę. Wybudowane zostanie po 8,46 km sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  Korzyści dla mieszkańców:
  • dostarczenie mieszkańcom wody pitnej o odpowiednich parametrach dla wód pitnych
  • poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców
  • zwiększenie atrakcyjności terenów objętych projektem, dla inwestorów indywidualnych - rozwój budownictwa jednorodzinnego
  • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
  • poprawa stanu środowiska naturalnego
  • wzrost atrakcyjności terenu - powstanie warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej z zapewnieniem przestrzegania warunków ochrony środowiska.
  Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  Całkowita wartość projektu: 17.168.257 PLN
  Koszty kwalifikowane inwestycji: 16.359.565,69 PLN
  Kwota dofinansowania: 12.269.674,23 PLN

  Termin realizacji projektu:

  17.01. 2005r. - 31.10.2007


  RÓWNAĆ SZANSE

  Priorytet nr 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości)

  Działanie nr 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

  Nr umowy: 7/4/05
  Data umowy: 23 II 2005r.

  Tytuł projektu:

  "Równać szanse"

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  Opis:

  W ramach realizacji projektu przyznano 10 stypendiów dla młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i uczęszczającej do szkoły ponadgimnazjalnej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Jest to młodzież, która nie została objęta pomocą w ramach programu stypendialnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ponieważ organem prowadzącym ZSO jest Gmina Zelów.

  Młodzież z terenów wiejskich natrafia na wiele barier utrudniających podjęcie lub kontynuację nauki na poziomie ponadgimanzjalnym. Takimi barierami są przede wszystkim: brak środków finansowych na rozpoczęcie i kontynuowanie nauki(zubożenie mieszkańców wsi, ukryte bezrobocie); wysokie koszty internatu i wyżywienia; brak wiary we własne umiejętności; wysokie koszty komunikacji podmiejskiej i wysokie bezrobocie. Dlatego też znikoma liczba młodzieży wiejskiej wybiera się do szkoły średniej, a jeszcze mniejsza kontynuuje naukę na studiach.

  Cel projektu:

  Celem projektu było podniesienie dostępu do kształcenia poprzez udzielenie 10 stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 i wsparcie rozwoju edukacyjnego młodzieży z terenów wiejskich natrafiającej na bariery utrudniające podjęcie lub kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, podniesieniem kwalifikacji i rozwijaniem własnych umiejętności. Szansa, jaką dają środki unijne, w tym stypendia, przyczynia się z pewnością do wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze wsi, pogłębienia ich wiedzy, rozwoju zainteresowań oraz zwiększenia możliwości wejścia na rynek pracy. Biorąc pod uwagę wskaźnik liczby uczniów uczęszczających do ZSO w Zelowie w roku szkolnym 2003/2004 na 170 uczniów 45 pochodziło z terenów wiejskich. Jest to zaledwie 26% uczniów. Dzięki tej pomocy wielu młodych ludzi korzystając ze stypendium, mogło pokryć m.in. koszty dojazdu do szkoły, internatu czy pomocy naukowych. A to z pewnością przyczynia się do kontynuacji nauki oraz wzrostu liczby młodych ludzi wybierających szkołę ponadgimnazjalne kończącą się maturą. Dzięki temu zatrze się również granica pomiędzy młodzieżą wiejską i miejską w dostępie do edukacji, a to przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego regionu.

  Rezultaty projektu:
  • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, znajdującej się w trudnej sytuacji rodzinnej, poprzez udzielenie 10 stypendiów na rok szkolny 2004/2005
  • 10 stypendystów kontynuujących naukę w szkole średniej kończącej się maturą lub na studiach
  • pomoc w pokryciu kosztów związanych z pobieraniem nauki
  • podniesienie kwalifikacji
  • rozwijanie własnych umiejętności
  • zmiana mentalności rodziców dzieci mieszkających na wsi
  • promocja sponsorów
  Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  Całkowita wartość projektu: 20 000, 00 zł
  Koszty kwalifikowane: 20 000,00 zł
  Kwota dofinansowania przekazana stypendystom na podstawie dostarczonych faktur i rachuknów: 13 610,00 zł

  Termin realizacji projektu:

  09. 11. 2004r. - 30. 11. 2005r.


  WNIOSKI ZŁOŻONE DO ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

  NAZWA DZIAŁANIA I TYTUŁ PROJEKTU
  (WNIOSKI ZAAKCEPTOWANE)
  CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
  1.2 - Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa systemów wod.-kan. z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie 16.359.565 zł
  1.5 - System elektronicznego obiegu dokumentów - e-urząd - w Urzędzie Miejskim w Zelowie 240.000 zł
  2.2 - Równać Szanse 20.000 zł
  (WNIOSKI NIEZAAKCEPTOWANE)
  3.1 - Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich Gminy Zelów poprzez przebudowę dróg południowych 4.392.181 zł
  3.1 - Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich Gminy Zelów poprzez przebudowę dróg zachodnich 2.101.889 zł
  3.1 - Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich Gminy Zelów poprzez przebudowę dróg północno-wschodnich 2.781.642 zł
  1.1 - poddziałanie 1.1.1 Zbudowanie powiązań komunikacyjnych Gminy Zelów z systemem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 4.958.304 zł

  WNIOSKI ZŁOŻONE DO MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

  NAZWA PROGRAMU I TYTUŁ PROJEKTU
  (WNIOSKI NIEZAAKCEPTOWANE)
  CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
  "PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 2006-2008" 3.736.052 zł
  Projekt profilaktyczno-leczniczy wad postawy u dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Zelów 545.000 zł
  Projekt został złożony we współpracy z następującymi partnerami:
  • Gminą Kleszczów
  • Gminą Gomunice
  • Powiatem Radomszczańskim
  • Powiatem Pajęczarskim
  Partner wiodący: Powiat Radomszczański
 •    UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi