Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi
Regulamin korzystania z usług sieci internetowej gminy Zelów


Postanowienia ogólne:


§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu do Internetu za pomocą sieci internetowej gminy Zelów.
§ 2. Sieć działa na części terenu miasta Zelowa. Została zbudowana w ramach programu "Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego - E-VITA". Budowa sieci została sfinansowana ze środków Cisco Systems, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz własnych gminy.
§ 3. Sieć internetowa gminy Zelów zwana dalej Siecią, powstała w celu rozwoju, popularyzacji i zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu.
§ 4. Właścicielem Sieci pozostaje gmina Zelów zwana dalej Operatorem.
§ 5. Gmina Zelów dzierżawi od Telekomunikacji Polskiej S.A. łącze internetowe w oparciu, o które realizowany jest dostęp do sieci Internet, oraz wnosi opłaty związane z eksploatacją tego połączenia.


Przyłączenie do Sieci, odłączenie, rezygnacja z usługi

§ 6. Do Sieci przyłączeni mogą być użytkownicy objęci zasięgiem Sieci.
§ 7. Decyzję o przyłączeniu do Sieci podejmuje Operator i ma ona charakter uznaniowy.
§ 8. Użytkownikiem Sieci jest osoba korzystająca z komputera podłączonego do Sieci, która otrzymała zgodę na przyłączenie do Sieci.
§ 9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania dokładnych danych adresowych. W przypadku braku lub informacji niepełnej Operator zastrzega sobie możliwość odmowy podłączenia do Sieci.
§ 10.1. Po otrzymaniu zgody Operatora na przyłączenie do Sieci, z chwilą podpisania niniejszego regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przyłączenie do Sieci poprzez:
         1. wykonanie we własnym zakresie przyłącza abonenckiego tj. montaż i skonfigurowanie swojego sprzętu i instalację oprogramowania do korzystania z Sieci, zapewniającego prawidłowe połączenie z Siecią;
         2. eksploatację Sieci z wykorzystaniem przyłącza poprzez łączenie z Siecią.
         2. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Operatora o wymaganiach technicznych, jakie musi spełniać sprzęt, wykorzystany do wykonania przyłącza.
         3. Do wykonania przyłącza musi zostać wykorzystana odpowiednia antena zewnętrzna
§ 11. Za korzystanie z Sieci Operator nie będzie pobierał opłat.
§ 12. Użytkownik może się odłączyć od Sieci trwale na własna prośbę, musi jednak powiadomić o tym fakcie Operatora w formie pisemnej.
§ 13. Użytkownik może zostać odłączony od Sieci, jeśli zakłóca lub uniemożliwia poprawną pracę Sieci, łącza internetowego poprzez wykorzystanie do budowy przyłącza nieodpowiednich urządzeń.


Obowiązki i prawa Operatora

§ 14. Operator zobowiązuje się umożliwić podłączenie Użytkownikowi, umożliwiając tym samym korzystanie z Sieci.
§ 15. W ramach oferowanej usługi Operator zapewnia:
        1. stały dostęp do sieci Internet realizowany z wykorzystaniem nierutowalnej, prywatnej przestrzeni adresowej, za pośrednictwem zbudowanej sieci strukturalnej w oparciu o łącza bezprzewodowe pracujące w paśmie 2,4 GHz;
        2. automatyczne przydzielenie numeru TCP/IP, Maski, Bramy;
        3. zachowanie tajemnicy telekomunikacyjno - informatycznej, nie przekazywanie informacji o rodzaju i charakterze połączeń Użytkownika osobom trzecim, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa;
        4. limit miesięcznego transferu stanowiący ilość danych jaka może zostać przesłana w kierunku do komputera Użytkownika wynoszący 3 GB;
        5. po wykorzystaniu przez Użytkownika limitu miesięcznego transferu, konto Użytkownika zostaje zablokowane;
        6. odblokowanie konta Użytkownika następuje z dniem rozpoczęcia się nowego miesiąca;
§ 16. Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji do poszczególnych zasobów internetowych.
§ 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie funkcjonowanie Sieci z powodu działania siły wyższej, decyzji władz administracyjnych lub innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Operatora.


Obowiązki i prawa użytkownika Sieci

§ 18. Utrzymywanie porządku i pielęgnacja komputera leży po stronie Użytkownika. Operator nie prowadzi serwisu komputerów Użytkownika oraz urządzeń wykorzystanych do wykonania przyłącza, o którym mowa w § 10 ust.1 pkt 1 tzn. ewentualne konflikty sprzętowe uniemożliwiające poprawną pracę w Sieci, użytkownik Sieci zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
§ 19. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również, za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio bądź pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu.
§ 20. Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego. W szczególności z konsekwencjami muszą liczyć się osoby pobierające i udostępniające w Sieci nielegalne pliki muzyczne, video i oprogramowanie.
§ 21. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z Sieci. W szczególności nie podłączania do Sieci urządzeń niesprawnych, źle skonfigurowanych, bądź nie przeznaczonych do pracy w Sieci.
§ 22. Użytkownik dba o swoje przyłącze i swój sprzęt komputerowy we własnym zakresie.
§ 23. Użytkownik zobowiązuje się do:
         1. utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Sieci oraz nie udostępniania go osobom trzecim.
         2. nie udostępniania łącza osobom trzecim.
         3. informowania Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sieci.
§ 24. Użytkownik uprawniony jest do podłączenia do Sieci tylko jednego komputera.
§ 25. Użytkownicy mają prawo domagać się sprawnego działania Sieci.
§ 26. Użytkownicy będą powiadamiani o wszelkich planowanych dłuższych niż 3 godziny przerwach w dostępie do Sieci (np. związanych z pracami konserwacyjnymi) z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem.


Karne odłączenie od Sieci

§ 27. Karne odłączenie od Sieci następuje za rażące naruszenie zasad współużytkowania Sieci oraz naruszenie zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności za:
        1. próby naruszenia prywatności innych użytkowników Sieci poprzez wykorzystanie nielegalnie zdobytych kodów bezpieczeństwa, haseł i tym podobnych metod;
        2. działania na szkodę innych użytkowników Sieci, takich jak podszywanie się pod inne osoby, wysyłanie poczty w imieniu innych użytkowników, próby włamywania się na komputery, rozsyłanie wirusów itp.;
        3. uruchomienia przez użytkownika serwerów udostępniających zasoby sieciowe takich jak serwer FTP, serwer WWW, szczególnie programy typu p2p (Kazaa, eMule, Donkey itp.), czy inne w których osoby trzecie nawiązują połączenie z komputerem klienta celem pobrania z niego plików/danych.


Postanowienia końcowe

§ 28.1. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
         2. O zmianach postanowień Regulaminu Operator zobowiązany jest powiadomić Użytkownika pisemnie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
         3. Jeżeli Użytkownik w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia o zmianie Regulaminu nie złoży pisemnego oświadczenia, że nie przyjmuje nowych warunków Regulaminu, fakt ten będzie rozumiany przez Operatora jako akceptacja nowego brzmienia Regulaminu.
§ 29. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 30. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o przyłączeniu i korzystaniu z Sieci internetowej jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca zawarcia umowy.
§ 31. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swych danych osobowych operatorowi (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach, świadczenia usług.

Regulaminy do pobrania:
Regulamin przyznawania pozwolenia na przyłączenie do sieci internetowej Gminy Zelów
Regulamin korzystania z usług sieci internetowej gminy Zelów

[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi