Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi
Logotypy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Znak sprawy: OPS.3811 - 1/12

Zelów: Organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych

Numer ogłoszenia: 82120 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012


Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów, woj. łódzkie, tel. 044 6341028, faks 044 6341028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 1. 60 godzin dydaktycznych warsztatu kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 30 godzin dydaktycznych), w tym 36 godzin w formie wyjazdowej (2 grupy po 18 godzin dydaktycznych)
 2. 185 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez psychologa, po 5 godzin dydaktycznych dla 37 Uczestników projektu
 3. 90 godzin dydaktycznych kursu komputerowego prowadzonego przez informatyka dla 37 Uczestników projektu (3 grupy po 30 godzin dydaktycznych)
 4. 24 godziny dydaktyczne warsztatu stylizacji i wizażu prowadzonego przez wizażystę dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 12 godzin dydaktycznych)
 5. 36 godzin dydaktycznych warsztatu kompetencji wychowawczych prowadzonych przez pedagoga/psychologa dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 18 godzin dydaktycznych)
 6. 24 godziny dydaktyczne warsztatu Bezpieczni MY prowadzonego przez instruktora rekreacji ruchowej dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 12 godzin dydaktycznych)
 7. 24 godziny dydaktyczne warsztatu ABC zarządzania budżetem domowym prowadzonego przez specjalistę zarządzania dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 12 godzin dydaktycznych)
 8. zakup 37 voucherów na samodzielny zakup usług społecznych, w tym 18 usług stomatologicznych oraz 19 usług kosmetycznych
 9. 90 godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej prowadzonej przez zespół trenerów i specjalistów dla 10 Uczestników projektu
 10. badania sanitarno-epidemiologiczne i książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla 37 Uczestników projektu
 11. 150 godzin dydaktycznych kursu Pracownik małej gastronomii - kucharz kelner dla 11 Uczestników projektu wg programu zgodnego ze standardami MPiPS
 12. 178 godzin dydaktycznych kursu Sprzedawca dla 26 Uczestników projektu wg programu zgodnego ze standardami MPiPS
 13. 60 godzin dydaktycznych warsztatu doradztwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 30 godzin dydaktycznych)
 14. 185 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego, po 5 godzin dydaktycznych dla 37 uczestników projektu.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  • ubezpieczenie nnw dla 37 Uczestników projektu na okres realizacji szkoleń
  • opracowanie programów poszczególnych szkoleń uwzględniających specyfikę osób szkolonych
  • opracowanie harmonogramu realizacji szkoleń
  • nadzór metodyczny i merytoryczny realizacji szkoleń
  • realizację szkoleń przez specjalistów w danej dziedzinie
  • materiały dydaktyczne i szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik, materiały dydaktyczne i szkoleniowe do każdego realizowanego modułu szkoleniowego)
  • udostępnienie sprzętu dydaktycznego (rzutnik multimedialny, laptop, mobilna pracownia komputerowa - minimum 13 stanowisk, kasy fiskalne - minimum 13 stanowisk)
  • najem sal szkoleniowych na terenie Miasta Zelów
  • catering
  • obiad i przerwa kawowa dla 37 Uczestników szkolenia w każdym dniu szkoleniowym
  • transport do miejsca szkolenia i powrót dla uczestników szkolenia zamieszkujących tereny wiejskie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający zażąda od wykonawców, zaproszonych do złożenia ofert wniesienia wadium w wysokości 5 000 (słownie pięć tysięcy) złotych.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej: 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem była realizacja warsztatów lub szkoleń z zakresu integracji społecznej o wartości brutto co najmniej 90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy)złotych każde. W ramach zamówienia wykonawca musi wykazać, iż przeprowadził szkolenia, zapewniał miejsce przeprowadzenia szkoleń, zapewniał materiały oraz trenerów do prowadzenia szkoleń lub warsztatów.

III.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 3 (trzech) wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 2. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, wówczas do złożenia ofert wstępnych zaproszonych zostanie 3 (trzech) Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu kryteria określone poniżej. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają ww. warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
 4. Jeżeli na miejscu 3 znajdzie się więcej niż jeden wykonawca zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawcę, który przedstawi większą liczbę szkoleń spełniających wymóg postawiony w warunku. Jeżeli liczba szkoleń byłaby równa o kolejności zdecyduje sumaryczna wartość usług podanych w wykazie a spełniających wymóg warunku doświadczenia.
 5. Kryteria decydujące o selekcji wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych:
  1. Przeprowadzenie szkoleń lub warsztatów (liczba) spełniające wymogi warunku udziału w postępowaniu.
   1. przeprowadzenie od 3 do 5 - 2 pkt.
   2. przeprowadzenie od 6 do 7 - 4 pkt.
   3. przeprowadzenie 8 - 6 pkt.
    Za każde następne zamówienie kolejny punkt przy czym oceniane będą tylko te zrealizowane szkolenia lub warsztaty co do których załączono dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. Zamawiający informuje, iż będzie korzystał z art 26 ust. 3 ustawy jedynie w sytuacji niespełnienia przez danego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnień dokumentów na potwierdzenie lepszego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  2. Liczba uzyskanych punktów określi miejsce wykonawcy na liście stanowiącej podstawę zaproszenia do składania ofert wstępnych.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 1. - Cena - 52
 2. - Wartość merytoryczna oferty - 48
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 3. nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamówienia poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia katalogu zmian w umowie po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12, pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie jest wszczynane bez zawartej umowy o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku braku finansowania zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie. Zaleca się sporządzenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego. Wymaga się złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tylko w formie pisemnej. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu zostaną złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak


Do pobrania:
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 545 KB
Załącznik Nr 1: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - 91 KB
Załącznik Nr 2: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW - 92 KB
Załącznik Nr 3: OŚWIADCZENIE O NIE LIKWIDACJI - 107 KB
Załącznik Nr 4: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG - 88 KB

Zelów, 16 marca 2012 r.
[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi