Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 sierpnia 2011 r.

   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

   Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 1.08.2011 r.
Ogłoszenie z dnia 26.07.2011 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w Gminie Zelów.


Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Gmina Zelów, ul. Żeromskiego 23, 97 - 425 Zelów, woj.łódzkie, tel. O44-634 10 00, fax 044 634 13 41,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w Gminie Zelów.

1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami) Rozdział 3 oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, regulującymi budowę obiektów budowlanych oraz określającymi zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, w branży wodno - kanalizacyjnej, drogowej i elektrycznej nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Rozbudowy systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów dla zadań: Zadanie 1. Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów - ul. Sienkiewicza, ul. Poznańska, ul. Wolności, ul. Kościuszki, ul. Piotrkowska, ul. Harcerska, ul. Pabianicka Zadanie 2. Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów - Lubelska oraz prace geodezyjne Łobudzice, ul. Sienkiewicza, ul. Komeńskiego, ul. Południowa, ul. Sportowa, Łobudzice I etap, Łobudzice II etap Krótki opis zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach w/w Zadań. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana magistrali wodociągowej, budowa pompowni ścieków i przebudowa istniejących pompowni ścieków oraz odbudowa pasów drogowych po wykonanych robotach. Zakres rzeczowy w ramach zadań: Zadanie 1: Ulice: Zachodnia, Boczna: - wodociąg z rur PE D90 L=96,30 m, przyłącza szt. 9 - wymiana magistrali wodociągowej z rur PE D280 L= 240m - kanalizacja sanitarna z rur PVC D250, D 200 L=791,90m, przyłącza szt. 27 - kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE D110 L=812,80 m - pompownia ścieków szt. 1 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D400, D315 L=906,70 m Ulica Kościuszki: - wodociąg z rur PE D110, D63 L=994,50 m, przyłącza szt. 67 - wymiana magistrali wodociągowej z rur PE D315, D280 L= 2155 m - kanalizacja sanitarna z rur PVC L=1644,71m, przyłącza szt. 98 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D400, D315 L=1643,20 m Ulica Sienkiewicza ( od Pl. Dąbrowskiego do ul. Piotrkowskiej): - wodociąg z rur PE D160, D63 L=517 m, przyłącza szt. 24 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D200 L=500,50m, przyłącza szt. 29 - kanalizacja deszczowa z rur PEHD D1000, PVC D315 L=448 m Ulica Piotrkowska: - wodociąg z rur PE D160, D110 L=1436,50 m, przyłącza szt. 92 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=1538,50m, przyłącza szt. 97 - kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE D110 L=433,00 m - pompownia ścieków szt. 1 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D315 L=1572,50 m ulica Poznańska: - wodociąg z rur PE D110 L=50,30 m, przyłącza szt. 5 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=252,00, przyłącza szt. 17 - kanalizacja deszczowa z rur PEHD D1000 L=174,50 m Ulica Wolności: - wodociąg z rur PE D160 L=199,50 m, przyłącza szt. 10 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=158,50, przyłącza szt. 10 - kanalizacja deszczowa z rur PEHD D1000 L=200,50 m ulica Harcerska: - przyłącza wodociągowe szt. 8 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=292,50, przyłącza szt. 14 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D315 L=315,50 m Ulica Cegielniana: - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=233,20, przyłącza szt. 2 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D315 L=202,00 m Ulica Pabianicka: - wodociąg z rur PE D160 L=239,50 m, przyłącza szt. 8 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=208,00, przyłącza szt. 9 Ulica Leśne Działy: - wodociąg z rur PE D90 L=76,00 m, przyłącza szt. 2 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=85,00, przyłącza szt. 2 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D315 L=82,50 m Ulica bez nazwy: - wodociąg z rur PE D90 L=61,00 m, przyłącza szt. 3 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=69,50, przyłącza szt. 4 Powyższy zakres obejmuje również prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni jezdni i chodników w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, wykonawczej, kosztorysów i przedmiarów. W cenie zadania 1 Wykonawca musi przewidzieć konieczność wykonania remontu dwóch istniejących pompowni ścieków: pompowni głównej oraz przy ul. Łokietka w Zelowie w następującym zakresie: - wymiana istniejących agregatów pompowych oraz dostawienie agregatu dodatkowego, - wymiana kraty koszowej na zestaw do usuwania i odwadniania skratek, - modernizacja układu zasilania i sterowania, - remont bieżący kubatury. Zadanie 2: Ulica Sienkiewicza ( od ul. Piotrkowskiej w kierunku Maurycowa): - wodociąg z rur PE D160, L=341,00 m, przyłącza szt. 17 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=372, przyłącza szt. 17 - kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE D110 L=458,50 m - pompownia ścieków szt. 1 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D400, D315 L=662,00 m Ulica Lubelska: - wodociąg z rur PE D160, D110, D90, L=1099,500 m, przyłącza szt. 72 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=1127,20m, przyłącza szt. 72 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D400, D315 L=882 m Ulica Komeńskiego - Sportowa: - wodociąg z rur PE D160, D110 L=421 m, przyłącza szt. 28 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=390m, przyłącza szt. 28 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D315 L=420 m Ulica Południowa: - wodociąg z rur PE D160, L=184,00 m, przyłącza szt. 15 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=184,00, przyłącza szt. 15 - kanalizacja deszczowa z rur PVC D315 L=207 m Ulica bez nazwy: - wodociąg z rur PE D110 L=60,00 m, przyłącza szt. 3 - kanalizacja sanitarna z rur PVC D 200 L=624m, przyłącza szt. 10 Powyższy zakres obejmuje również prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni jezdni i chodników w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, wykonawczej, kosztorysów i przedmiarów. Łobudzice i Kolonia Łobudzice: - kanalizacja sanitarna z rur PVC D200 - 9096,85 mb - kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE D110 - 2359,97 mb - pompownie ścieków 7 - przyłącza szt. ok. 200 L= 5317,50 m Powyższy zakres obejmuje również prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni jezdni i chodników w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, wykonawczej, kosztorysów i przedmiarów. Miejsca rozpoczęcia robót w roku 2011 dla zadań 1 i 2 zostaną wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego i będą wykonywane zgodnie z harmonogramem !!! Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej projektowej, wykonawczej, kosztorysach i przedmiarach, STWiOR (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) oraz udzielonych odpowiedziach na zapytania stanowiących załączniki do SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zelow.pl Realizacja robót odbywać się będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo -finansowego, którego projekt, zawierający zakres rzeczowy w układzie kwartalnym, stanowi załącznik do projektu umowy. Ostateczny kształt Harmonogramu zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. Do inspektora nadzoru należało będzie nadzorowanie realizacji zadania 1 i 2, nadzór nad jego rozliczeniem w trakcie realizacji oraz udział w odbiorze robót oraz w odbiorach przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. Inspektor działa w imieniu Zamawiającego i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami określonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz umowie. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru określony został w części II niniejszej SIWZ - projekcie umowy.

1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-6.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wadium 1 Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 8.000,00 PLN 2 Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a pieniądzu; b poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c gwarancjach bankowych; d gwarancjach ubezpieczeniowych; e poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji Zamawiającego, a gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c kwotę gwarancji, d termin ważności gwarancji e nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. f nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25.ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 11.2. b i 11.2. e. 3 Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy O/Zelów 43 8965 1018 2002 0070 0072 0013 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert jako oddzielny od oferty dokument w pok. 118- 119 w siedzibie Zamawiającego 4 Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5 Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.46 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 6 Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenia z art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) Minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), robót budowlanych, polegających na budowie łącznie nie mniej niż 5000mb sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 2) Przynajmniej 2 usług nadzoru robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie nawierzchni asfaltowej lub/i nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni minimum 5000m2. Oświadczenia z art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

III.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenia z art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest dysponowanie: 1) 1 osobą do wykonywania funkcji Kierownika Zespołu - Inspektora Koordynującego, która winna spełniać następujące wymagania: a) Posiadać co najmniej 10 letni staż pracy w branży budowlanej w charakterze kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w tym minimum 5 lat jako inspektor nadzoru, b) Posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia (dokumenty) wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów oraz legitymować się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, c) W okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert pełnić funkcję inspektora nadzoru w branży wodno - kanalizacyjnej w realizacji minimum 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę lub modernizację sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN netto (bez VAT) każda. Przy przeliczaniu wartości zrealizowanych robót rozliczonych w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest zastosować przelicznik w/g średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania. 2) 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży drogowej, która powinna spełniać następujące wymagania: a) Posiadać co najmniej 8 letni staż pracy w branży budowlanej jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru, w tym minimum 4 lata jako inspektor nadzoru, b) Posiadać uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia (dokumenty) wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów oraz legitymować się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. c) W okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert pełniła przynajmniej 2 razy funkcję inspektora nadzoru w branży drogowej w realizacji minimum 2 zakończonych inwestycji obejmujących wykonanie podbudów i nawierzchni asfaltowych lub/i z kostki brukowej na powierzchni minimum 6 000 m2 (łącznie). 3) 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej, która powinna spełniać następujące wymagania: a) legitymować się minimum 3 -letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru, b) posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenia z art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy - załacznik nr 1 do IDW. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art 22 ust 1 ustawy Pzp - załacznik nr 2 do IDW.

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy: 1) nastąpią zmiany ustawowe przepisów, w tym podatkowych. 2) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminów wynikających z umowy w przypadku natrafienia przez wykonawcę robót budowlanych na znaleziska archeologiczne w czasie wykonywania robót, jeżeli w wyniku zastosowania się wykonawcy robót budowlanych do poleceń Inspektora nadzoru wystąpiły opóźnienia w robotach. 4) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w sytuacji gdy zmianie ulegnie termin realizacji inwestycji- nadzorowanych robót budowlanych. 5) Zmiana podmiotu, o którym mowa w § 13 może mieć miejsce pod warunkiem : a) przekazania Zamawiającemu danych nowego podmiotu wraz z dokumentami potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759); b) przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż nowy podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji części zamówienia. c) Przedstawienia Zamawiającemu umowy zawartej z podmiotem biorącym udział w realizacji części zamówienia, nie później niż na 14 dni przed planowaną zmianą; 2. W przypadku przedłużenia czasu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru lub czasu koniecznego dla skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego terminy pełnienia nadzoru i obowiązywania umowy przedłużone będą odpowiednio. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zelow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Zelów - Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów.
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Zelów - Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, pokój nr 118-119.
IV.4.3) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
1. SIWZ[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi