Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi

OGŁOSZENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na: REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM PATYKI.ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW z dnia 29.07.2011 r.
Ogłoszenie z dnia 19.07.2011 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM PATYKI.


Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Gmina Zelów, ul. Żeromskiego 23, 97 - 425 Zelów, woj.łódzkie, tel. O44-634 10 00, fax 044 634 13 41,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM PATYKI.

1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki w Gminie Zelów Kolonia Łobudzice, dz. Nr 648 obr. 22 Kolonia Łobudzice. Zakres i sposób wykonania robót obejmuje m.in. utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej, wydzielenie placu zabaw (mała architektura), remont plaży, wydzielenie boiska do piłki plażowej, wydzielenie miejsca na ognisko, ustawienie kontenera na śmieci (mała architektura), remont przęsła pomostu, remont istniejących zjazdów. Przeznaczenie terenu i jego użytkowanie jest zgodne z dotychczasowym. W ramach zadania przewiduje się m.in. wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: 1) Miejsca wypoczynku - plaża i murawa rekreacyjna, plac zabaw dla dzieci oraz boisko do piłki siatkowej/plażowej. 2) Miejsca przygotowania i spożywania posiłków - wydzielone miejsce na ognisko oraz miejsca biwakowe. 3) Komunikacja i zaplecze sanitarne - drogi manewrowe i zatoki postojowe dla samochodów osobowych oraz śmietnik i toalety wc. 4) Ciągi piesze i pieszo-jezdne. 5) Zieleń wysoka i niska. 1.1 Wykonanie zamówienia. 1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST) oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja projektowa składa się z: 1) Projektu rekreacyjnego zagospodarowania terenu przy zbiorniku Patyki w Gminie Zelów. 2) Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). Dokumentacja stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający w celach informacyjnych załącza kosztorysy nakładcze rekreacyjnego zagospodarowania terenów przy zbiorniku Patyki w Gminie Zelów. 1.2. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia promocji projektu poprzez umieszczenie w miejscu realizacji zadania tablicy informacyjnej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej, wykonanej zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-8, 45.11.27.20-8.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 złotych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BS Bełchatów O/Zelów Nr: 43 8965 1018 2002 0070 0072 0013 3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego: Gmina Zelów- Urząd Miejski w Zelowie ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów pokoje 118-119, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie w tym zakresie. Ocena wedle zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wykonał (w tym okresie zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: inwestycje o podobnym zakresie i charakterze robót jak w niniejszym zamówieniu - tj.: min. dwóch robót polegających na urządzeniu terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym urządzanie zieleni, o wartości robót min. 200.000 zł. każda. Oświadczenie w tym zakresie. Ocena wedle zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie w tym zakresie. Ocena wedle zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane w specjalności drogowej i posiada zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. Oświadczenie w tym zakresie. Ocena wedle zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie w tym zakresie. Ocena wedle zasady: spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Do oferty Wykonawca załączy wartości czynników produkcji, na podstawie których obliczył cenę tj. rbh - roboczogodzina, Kp - koszty pośrednie, KO- koszty ogólne, KZ - koszty zakupu oraz podatek VAT. 2. Parafowany wzór umowy. 3. Formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych warunkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto. 2) zmiana terminów zakończenia robót , o których mowa w § 3 ust. 2 umowy w przypadku: a) gdy wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, c) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, e) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku) uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora, f) błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, h) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane, i) wystąpienia robót zamiennych jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania danej części przedmiotu zamówienia, j) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska o wstrzymaniu robót z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, k) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 3) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zelow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Zelów, Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pok. 118-119, 97-425 Zelów.
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Zelów - Urząd Miejski w Zelowie ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów pokój 118-119.
IV.4.3) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi