Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi

Ogłoszenie z dnia 15.04.2011 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa kamienia i wbudowanie tłucznia na drogi wewnętrzne i gminne na terenie Gminy Zelów w 2011r.


Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Gmina Zelów, ul. Żeromskiego 23, 97 - 425 Zelów, woj.łódzkie, tel. O44-634 10 00, fax 044 634 13 41,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kamienia i wbudowanie tłucznia na drogi wewnętrzne i gminne na terenie Gminy Zelów w 2011r.

1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zelów w roku 2011. W zakresie zamówienia zawiera się: 1. Zakup kamienia 2. Załadunek kamienia z miejsca jego składowania przez Wykonawcę. 3. Dostarczenie kamienia na drogi w Gminie Zelów wskazane przez Zamawiającego. 4. Wbudowanie dostarczonego kamienia poprzez jego równomierne rozsypanie z mechanicznym lub ręcznym wyprofilowaniem, oraz wałowaniem na całej szerokości wskazanego odcinka drogi lub miejscowo uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi. Dostawa kamienia odbywać się będzie na drogi następujących sołectw: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Chajczyny, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kol. Kociszew, Kurówek, Łęki, Łobudzice, Kol. Łobudzice, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Pożdżenice, Kol. Pożdżenice, Pszczółki, Wola Pszczółecka, Pukawica, Sobki, Sromutka, Walewice, Wygiełzów, Wypychów, Zagłówki, Zabłoty, Zalesie, Zelówek. Przewidywana ilość kamienia wynosi: kamień (tłuczeń dolomitowy) frakcja 0 do 10 mm w ilości 2000 ton, kamień (tłuczeń dolomitowy) frakcja 31 mm do 64 mm w ilości 500 ton. Wspólny słownik zamówień (CPV): 1. 44 11 31 40-8 - Kamień drogowy. 2. 60 18 10 00-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą 3. 45 23 31 42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Przedmiotowy kamień (tłuczeń) powinien być zgodny z normą PN-EN 13043. Do każdej partii dostarczonego kamienia (tłucznia) należy załączyć deklarację zgodności wraz z certyfikatem fabrycznej kontroli jakości. Każda dostawa kruszywa (rodzaj, ilość kamienia oraz miejsce dostawy) będzie uzgadniane szczegółowo pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Dokładne miejsca wbudowania kamienia będą każdorazowo wskazane przez sołtysów wsi lub uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Zelowie. Wykonawca w przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym tonażu zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg. Zamawiający zastrzega minimalną ilość jednorazowej dostawy kruszywa zgodnie z potrzebami w ilości 10 ton. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione kruszywo w miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Na dostarczony i wbudowany kamień Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.

1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):44.11.31.40-8, 60.18.10.00-0, 45.23.31.42-6.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp. ocena: spełnia / nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp. 2.Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch dostaw stanowiących przedmiot zamówienia o wartości równej lub większej niż 100 000 zł brutto każda,wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. ocena: spełnia / nie spełnia

III.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp. ocena: spełnia / nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp. ocena: spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp. 2. Dla potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - celem wykazania, że Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. ocena: spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zelow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, Polska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Zelów Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, Polska.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik: SIWZ[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi