Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi

OGŁOSZENIE z dnia 30 marca 2011 r. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYOGŁOSZENIE z dnia 18 marca 2011 r. o zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaOgłoszenie z dnia 14.03.2011 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Utrzymanie i obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów.


Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Gmina Zelów, ul. Żeromskiego 23, 97 - 425 Zelów, woj.łódzkie, tel. O44-634 10 00, fax 044 634 13 41,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Utrzymanie i obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów.

1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie i obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów: ZADANIE 1 Dot: Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów segregowanych i wielkogabarytowych 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych położonego na terenie Gminy Zelów ( symbol CPV 90500000-2) w roku 2011. 2. Lokalizacja punktu i właściciel: Gmina Zelów - przy oczyszczalni ścieków dla miasta Zelowa 2.1. Zakres czynności obejmuje: 2.2. Zapewnienie pracy punktu w wymiarze minimum 40 godzin tygodniowo, w tym soboty nie mniej niż 4 godziny. Rozkład czasu pracy powinien zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy i być uzgodniony z właścicielem punktu. 2.3. Nieodpłatny odbiór odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy Zelów, które posiadają zawartą umowę na odbiór odpadów. 2.4. Pokrywaniem kosztów związanych z działalnością punktu. 2.5. Wyposażenie punktu na czas obowiązywania umowy w dodatkowe narzędzia lub pojemniki w sytuacji, gdy wymagać będzie tego asortyment odpadów odbieranych przez oferenta, a wyposażenie punktu nie będzie wystarczające. 2.6. Prowadzenie rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego między innymi informacje o rodzaju , kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania. 2.7. Składanie zamawiającemu kwartalnego sprawozdania zawierającego: a) informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów b) dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania. 2.8. Prowadzenie działalności propagującej funkcjonowanie punktu. 3. Oferent, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany będzie do przejęcia gminnego punktu od właściciela oraz zdania go Właścicielowi . Przejęcie i zdanie gminnego punktu odbywać się będzie w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, którego kopie realizujący zamówienie przekaże Zamawiającemu. Przekazanie protokołu do dnia 15 stycznia 2012 roku i kluczy od GPZOSiW jest warunkiem ostatecznego rozliczenia się z realizującym zadanie. 4. Celem dokładnego poznania przedmiotu zamówienia oferent winien skontaktować się z właścicielem punktu wymienionym w punkcie 2. ZADANIE 2 Dot: zorganizowania i obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w ogólnodostępnych punktach na terenie Miasta i Gminy Zelów 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w ogólnodostępnych punktach na terenie miasta i gminy Zelów (symbol CPV 90500000-2), w skład którego wchodzić będzie: 1.1. sieć punktów wyposażonych w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z opakowań szklanych; 1.2 sieć punktów wyposażonych w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z opakowań tworzyw sztucznych ; 1.3. sieć punktów wyposażonych w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury; 2. Zakres czynności obejmuje: a) zabezpieczenie pojemników i rozmieszczenie ich w punktach zbiórki odpadów. b) odbiór odpadów z punktów ich zbiórki (czynność ta obejmuje również załadunek na środki transportu). c) przewóz odpadów na trasie punkt zbiórki - wyspecjalizowany odbiorca (w tym rozładunek u odbiorcy); d) dostarczenie pojemników do miejsc, z których zostały zabrane (jeżeli transport odpadów odbywał się w pojemnikach stanowiących wyposażenie punktów zbiórki); e) sprzątanie terenu z odpadów, które znajdują się w pobliżu pojemnika; f) myciu pojemników 1 raz w roku w okresie wiosennym - kwiecień , maj (tylko w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań szklanych i odpadów z papieru i makulatury) g) naprawę szkód powstałych w trakcie wykonywania czynności wymienionych w punktach a, b c, d, e oraz, f 3. Czynności wymienione w punktach: 2. litera b, c, e; winny być wykonywane z częstotliwością: - pojemniki na makulaturę i szkło - 1 raz w miesiącu; - pojemniki na opakowania z tworzyw sztucznych na terenach wiejskich gminy- od maja do września 2 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach 1 raz ; - pojemniki na opakowania z tworzyw sztucznych terenach miasta Zelowa od maja do września 3 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach 2 razy, a czynności opisane w punkcie 2 litera g, według potrzeb lecz nie później niż 7 dni od daty powstania szkody. 4. Składanie kwartalnych sprawozdań zawierających: 4.1. rodzaj i ilość zebranych odpadów. 5. Przekazanie Zamawiającemu w ciągu siedmiu dni po zakończeniu realizacji zamówienia (kwartału) sprawozdania kwartalnego zawierającego informacje dotyczące: 5.1. rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych w punktach zbiórki; 5.2. rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu; 5.3. odbiorcy odpadów podlegających przetworzeniu. ZADANIE 3 Dot: usługi związanej z odbiorem z terenu Gminy Zelów odpadów zawierających azbest. 1.Przedmiotem zamówienia jest usuwanie w roku 2011 z terenu Gminy Zelów odpadów zawierających azbest (symbol CPV 90650000-8 ). 2. Do obowiązków Wykonawcy usługi należeć będzie: a) odbiór odpadów z miejsc zbiórki wskazanych przez Zamawiającego, zabezpieczonych folią i znajdujących się na paletach drewnianych. Palety drewniane winny być udostępnione przez Wykonawcę i znajdować się na wyposażeniu GPZOSiW. b) uprzątnięcie miejsc po załadunku odpadów w terminie nie później niż 7 dni od daty zakończenia odbioru odpadów; c) transport i przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami do zakładu utylizacji; d) przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania z wykonania usług (w sprawozdaniu należy podać miejsca i ilości zebranych odpadów oraz dołączyć dokumenty potwierdzające odbiór odpadów przez zakład utylizacji). 4. Zamówienie należy wykonać w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011r. 5. Cena podana w ofercie za odbiór azbestu winna dotyczyć 1 Mg. Szacunkowa ilość azbestu do odbioru ok. 40 Mg ZADANIE 4 Przedmiotem zamówienia jest obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w roku 2011 z terenu Gminy Zelów (symbol CPV 90500000-2. Obszar miasta i terenów wiejskich ). Do obowiązków Wykonawcy usługi należeć będzie: - zorganizowanie dwa razy w roku ( w m-cu maju i listopadzie zbiórki obwoźnej odpadów wielkogabarytowych, polegającej na przejeździe specjalistycznymi samochodami przez wszystkie miejscowości wchodzące w skład poszczególnych jednostek administracyjnych Gminy Zelów, w tym przez wszystkie ulice zlokalizowane na terenie miasta Zelowa według ustalonego harmonogramu: - opracowanie szczegółowego harmonogramu prac, - uzyskanie akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego, - złożenie zaakceptowanego harmonogramu w siedzibie Zamawiająego najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem wykonania prac, - zebranie ( w tym załadunek na środek transportu) zgromadzonych odpadów, - sprzątanie miejsca, z którego odbierane były odpady, - usuwanie szkód powstałych w trakcie załadunku, transportu i wyładunku odpadów, - uzyskanie potwierdzenia wykonania prac u Zamawiającego, - dostarczenie zebranych odpadów podczas obwoźnej zbiórki do instalacji, w których zebrane odpady będą poddane procesowi odzysku bądź unieszkodliwienia, - złożenia sprawozdania z wykonanych prac nie później niż 7 dni po wykonaniu prac. W sprawozdaniu należy podać ilości zebranych odpadów w rozbiciu na poszczególne grupy.

1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.50.00.00-8.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności; - zezwolenie w trybie art. 28 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243). - zezwolenie w oparciu o ustawę z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na zbiórkę i transport odpadów). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania wykonania lub wykonywania przynajmniej jednej usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór w Formularzu ofertowym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór w Formularzu ofertowym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oferent musi wykazać posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, brzmienia nazwy bądź firmy podmiotu świadczącego przedmiotową usługę) związana z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej, 2) zmiany zakresu usługi podwykonawcy lub zgłoszenie udziału podwykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zelow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zelowie, Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 119.
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Zelowie, Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 119.
IV.4.3) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
1. SIWZ[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi