Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi

OGŁOSZENIE z dnia 30 marca 2011 r. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYOGŁOSZENIE z dnia 16 marca 2011 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓWOGŁOSZENIE z dnia 14 marca 2011 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓWOGŁOSZENIE z dnia 03 marca 2011 r. O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie z dnia 04.03.2011 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Kociszewie.


Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Gmina Zelów, ul. Żeromskiego 23, 97 - 425 Zelów, woj.łódzkie, tel. O44-634 10 00, fax 044 634 13 41,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Kociszewie.

1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Kociszewie wraz z budową sieci międzyobiektowych. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosić będzie: Q śr.d = 4,1 m3/d Jako pierwszy obiekt oczyszczalni ścieków zastosowano zbiorniki przydomowej oczyszczalni ścieków, anaerobowe o pojemności 8m3 każdy - szt 2. Zbiorniki dobrano trzykomorowe, z filtrem na wypływie. Ścieki do zbiorników anaerobowych podawane będą przy pomocy pompowni ścieków. Ze zbiorników anaerobowych, grawitacyjnie ścieki odpływać będą do studni chłonnych, których dno stanowić będzie filtr żwirowy. W studni chłonnej, poniżej filtru żwirowego przewidziano obniżenie, w celu poboru prób ścieków oczyszczonych poniżej filtra. Studzienka oznaczona na schemacie numerem 24 wyposażona będzie w wyskalowany przelew trójkątny w celu odczytu ilości przepływających ścieków. Przepompownia ścieków Przepompownia ścieków - wyposażona w dwie pompy, z których jedna będzie zabezpieczeniem awaryjnym. Praca pomp przemienna, sterowana i monitorowana z panelu szafy sterowniczej. Możliwość pracy w automatyce oraz za pomocą sterowania ręcznego. Pompy: - moc silnika - wydajność - podnoszenie - ilość - sterowanie - N = 1,3 KW - Q do 4,0 l/s - Hman = 7,0 m sł.wody - 2 szt. - za pomocą sond pływakowych.

1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności. Ocena wg zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali (w tym okresie zakończyli) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: inwestycje o podobnym zakresie i charakterze robót jak w niniejszym zamówieniu - tj.: wykonali budowę, rozbudowę lub przebudowę co najmniej jednej oczyszczalni ścieków. Ocena wg zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie w trym zakresie. Ocena wg zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub ograniczonej i posiada zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena wg zasady: spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy po jej zawarciu w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu następujących warunków: 1) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 2) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarci umowy, 3) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia, 4) Zamawiający postanowił zmienić zakres realizowanego zamówienia bądź inne postanowienia Umowy ze względu na nowe okoliczności, o których nie wiedział zawierając Umowę .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zelow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. Polska.
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. Polska sala 118.
IV.4.3) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Załączniki do SIWZ
3. Opinia geotechniczna[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi