Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi
Logotypy


PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja


Zelów, dnia 8 kwietnia 2011r.

Znak OPS.3811-2/11wg rozdzielnika


Szanowni Państwo,

      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", pragnę poinformować, iż w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym na złożenie ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy i adres Cena ofertowa Liczba punktów
Global Training Center Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44 lok. 201
00-024 Warszawa
185.000,00 100,00

      W wyniku oceny i badania złożonych ofert Zamawiający postanowił uznać za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Global Training Centre Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44 lok. 201
00-024 Warszawa

oferta otrzymała 100 pkt
w kryterium cena 52 pkt
w kryterium Ocena sposobu realizacji usługi 48 pkt

Oferta złożona w niniejszym postępowaniu jest jedyną ofertą poddaną ocenie. Przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium Opis sposobu realizacji usługi.

      Przy okazji zamawiający przypomina, iż w niniejszym postępowaniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyli:

 1. Europejska Grupa Konsultingowa, ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź
 2. Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12, 90-051
 3. Global Training Centre Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44 lok. 201, 00-024 Warszawa

      W wyniku badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający wykluczył wykonawcę:
Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

      Do składania ofert wstępnych zamawiający zaprosił

 1. Europejska Grupa Konsultingowa, ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź
 2. Global Training Centre Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44 lok. 201, 00-024 Warszawa

      W wyniku badania ofert wstępnych zamawiający odrzucił ofertę wstępną wykonawcy:
Europejska Grupa Konsultingowa, ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź

      Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 umowa na realizację zamówienia może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.

Kierownik Ośrodka
Janina Kędziak


Zelów: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację szkoleń w ramach projektu SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 POKL
Numer ogłoszenia: 68809 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sprawa nr OPS.3811-2/11


Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów, woj. łódzkie, tel. 044 6341028, faks 044 6341028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację szkoleń w ramach projektu SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 POKL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń w poniższych obszarach:
 1. 18 godzin dydaktycznych warsztatów aktywizacyjnych rozwijających umiejętności psychospołeczne dla 33 osób; wyjazd 3-dniowy do ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na terenie województwa łódzkiego, każdego dnia realizacja 6 godzin szkolenia (usługa obejmuje transport, całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie, najem sali szkoleniowej)
 2. 24 godziny dydaktyczne warsztatu stylizacji i wizażu dla 33 osób (2 grupy x 12 godzin)
 3. 18 godzin dydaktycznych warsztatu ABC Zarządzania budżetem domowym dla 33 osób
 4. 18 godzin dydaktycznych warsztatu BEZPIECZNI MY dla 43 osób
 5. 18 godzin dydaktycznych warsztatu doradztwa zawodowego dla 33 osób
 6. 20 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 10 osób (2 godziny dla każdej osoby)
 7. 90 godzin dydaktycznych kursu komputerowego dla 33 osób (3 grupy x 11 osób x 30 godzin dydaktycznych)
 8. 84 godziny dydaktyczne kursu Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla maksymalnie 28 osób
 9. 168 godzin dydaktycznych kursu bukieciarstwa dla maksymalnie 38 osób (2 grupy x 84 godziny x maksymalnie 19 osób)
 10. 60 godzin kursu obsługi wózków widłowych dla maksymalnie 5 osób badania sanitarno-epidemiologiczne dla 33 BO osób
Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie nnw dla uczestników szkolenia na okres realizacji szkoleń, opracowanie programów poszczególnych szkoleń uwzględniających specyfikę osób szkolonych, opracowanie harmonogramu realizacji szkoleń, nadzór metodyczny i merytoryczny realizacji szkoleń, realizację szkoleń przez specjalistów z danej dziedziny materiały szkoleniowe udostępnienie sprzętu dydaktycznego (rzutnik multimedialny, laptop, mobilna pracownia komputerowa, kasy fiskalne) najem sal szkoleniowych catering - obiad i przerwa kawowa dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkoleniowym transport do miejsca szkolenia i powrót dla uczestników szkolenia zamieszkujących tereny wiejskie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający zażąda od wykonawców, zaproszonych do złożenia ofert wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • brak
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej: 3 (trzy) zamówienia, których przedmiotem była realizacja warsztatów lub szkoleń o wartości 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych każde. W ramach zamówień wykonawca musi wykazać, iż przeprowadził szkolenia, zapewniał miejsce przeprowadzenia szkoleń, zapewniał materiały oraz trenerów do prowadzenia szkoleń lub warsztatów.
III.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • brak
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:

Trener - psycholog, posiadający:
 • wykształcenie wyższe - mgr psychologii,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji warsztatów aktywizacyjnych skierowanych na pozyskiwanie kompetencji psychospołecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener - doradca zawodowy, posiadający:
 • wykształcenie wyższe, licencja doradcy zawodowego II stopnia lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji warsztatów doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener - stylista i wizażysta, posiadający:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji warsztatów stylizacji i wizażu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener - trener szkoleń komputerowych, posiadający:
 • wykształcenie wyższe - mgr informatyki, egzaminator ECDL,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji kursów komputerowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Trener - warsztatu ABC zarządzania budżetem posiadający:
 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od termin składania ofert) uczestniczył w realizacji warsztatów ABC zarządzania budżetem domowym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener - specjalista w zakresie obsługi klienta, posiadający:
 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub marketingu,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji w realizacji kursów z zakresu obsługi klienta dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener - specjalista w zakresie technik sprzedaży, posiadający:
 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji w realizacji kursów z zakresu technik sprzedaży w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
Trener - specjalista w zakresie technik sprzedaży, posiadający:
 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub marketingu,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji w realizacji kursów z zakresu technik sprzedaży dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener kursu obsługi kas fiskalnych posiadający:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji kursów obsługi kas fiskalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener kursu bukieciarstwo, florysta, posiadający:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji w realizacji kursów florystycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener kursu obsługi wózków widłowych posiadający:
 • wykształcenie kierunkowe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji szkoleń z zakresu obsługi wózków widłowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener warsztatu Bezpieczni MY posiadający:
 • wykształcenie wyższe, psycholog,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,
 • w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uczestniczył w realizacji warsztatów z zakresu problematyki przemocy, bezpieczeństwa, profilaktyki uzależnień dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trener warsztatu Bezpieczni MY posiadający:
 • doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń z zakresu samoobrony
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych),
 2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 3 (trzech) wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 2. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, wówczas do złożenia ofert wstępnych zaproszonych zostanie 3 (trzech) Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu kryteria określone poniżej. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają w/w warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
 4. Jeżeli na miejscu 3 znajdzie się więcej niż jeden wykonawca zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawcę, który przedstawi większą liczbę szkoleń spełniających wymóg postawiony w warunku. Jeżeli liczba szkoleń byłaby równa o kolejności zdecyduje sumaryczna wartość usług podanych w wykazie a spełniających wymóg warunku doświadczenia.
 5. Kryteria decydujące o selekcji wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych:
  1. Przeprowadzenie szkoleń lub warsztatów (liczba) spełniające wymogi warunku udziału w postępowaniu.
   • przeprowadzenie 4 - 2 pkt.
   • przeprowadzenie 6 - 4 pkt.
   • przeprowadzenie 8 - 6 pkt.
   Za każde następne zamówienie kolejny punkt przy czym oceniane będą tylko te zrealizowane szkolenia lub warsztaty co do których załączono dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
  2. Liczba uzyskanych punktów określi miejsce wykonawcy na liście stanowiącej podstawę zaproszenia do składania ofert wstępnych.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 1. - Cena - 52
 2. - Wartość merytoryczna oferty - 48
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
 3. nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamówienia poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zelow.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12, pok. 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zaleca się aby wykonawcy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wzorach zamieszczonych na stronie internetowej www.zelow.pl Wymaga się złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tylko w formie pisemnej. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu zostaną złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak


Do pobrania:
 1. Wzór wniosku - 115 KB
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 90 KB
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków - 94 KB
 4. Oświadczenie o nie likwidacji - 106 KB
 5. Wykaz osób - 106 KB
 6. Wykaz wykonanych usług - 90 KB
Zelów, 01 marca 2011 r.
[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi