Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi

Ogłoszenie o przetargu z dnia 5 stycznia 2011 r.


Burmistrz Zelowa działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zelowie Nr LIII/376/2010 z dnia 28 października 2010 r. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wypychów-Podlesie.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 208/9 o pow. 0,3219 ha położonej w obrębie Wypychów-Podlesie. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00028948/1. Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi.
 2. Zgodnie z treścią planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów działka gruntu nr 208/9 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 3 MN, przeznaczonych pod niską zabudowę o funkcji mieszkaniowej i zagrodowej z możliwością wprowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej, przeznaczenie uzupełniające - funkcja usługowo-handlowa.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) - kwota brutto.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 4.500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Zelowie Nr 43 8965 1018 2002 0070 0072 0013 Bank Spółdzielczy Bełchatów O/Zelów, do dnia 17 lutego 2011 r. i przedłożenie dowodu wpłaty komisji przetargowej. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer i położenie nieruchomości,
  b) złożenie w terminie do dnia 17 lutego 2011 r. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciem bez zastrzeżeń. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 6. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do osobistego uczestnictwa lub przez pełnomocników ustanowionych na piśmie w formie pełnomocnictwa.
 7. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie w minimalnej wysokości 450,00 złotych.
 8. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni.
 9. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
 11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 12. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 201, w dniu 22 lutego 2011 roku o godzinie 10:00.
 13. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości pokryje nabywca.
 14. Burmistrz Zelowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 15. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 22 i 23, tel. 044 634-10-00 w. 37 i 40.
 16. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie.
Załącznik 1


[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi