Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi

INFORMACJA z dnia 10 stycznia 2011 r. .Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 grudnia 2010 r.


Burmistrz Zelowa działając na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Zelowie Nr LII/359/2010 i Nr LII/360/2010 z dnia 30 września 2010 r., ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionych w załączniku, stanowiących własność Gminy Zelów.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które spełnią następujące warunki:
  a) wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Zelowie Nr 43 8965 1018 2002 0070 0072 0013 Bank Spółdzielczy Bełchatów O/Zelów, do dnia 31 stycznia 2011 roku i przedłożą dowód wpłaty komisji przetargowej. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer i położenie nieruchomości.
  b) złożą w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprzedawanych nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciem bez zastrzeżeń. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
 3. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do osobistego uczestnictwa lub przez pełnomocników ustanowionych na piśmie w formie pełnomocnictwa.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.
 5. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm).
 8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 201, w dniu 03 lutego 2011 roku od godz. 10:00.
 10. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości pokryje nabywca.
 11. Burmistrz Zelowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 12. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 22 i 23, tel. (044) 634-10-00 w. 37 i 40.
 13. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie.
Załącznik 1
Załącznik 2


[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi