Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi
Logotypy


PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja


      W dniach 18-20 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Zelowie odbyły się warsztaty kompetencji wychowawczych dla drugiej grupy szkoleniowej w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty prowadziła Pani Katarzyna Kieszkowska.
Celem warsztatów było:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny i pełnienia ról rodzicielskich.
 2. Pogłębienie samoświadomości i refleksja na temat akceptowanych systemów wartości, przyjmowanych postaw rodzicielskich, mocnych stron w wypełnianiu roli rodzica oraz skuteczności określonych metod wychowawczych.
 3. Poznanie zasady tworzenia i nabycie umiejętności kształtowania dobrych relacji pomiędzy rodzicami i dzieckiem.
 4. Podwyższenie własnych kompetencji wychowawczych m.in. w zakresie aktywnego i efektywnego słuchania, rozpoznawania uczuć i potrzeb dzieci, nieinwazyjnego, pozbawionego przemocy wpływania na dzieci i rozwiązywania sytuacji problemowych, asertywnego stawiania granic zachowaniom niewłaściwym.
Zelów, 20 czerwca 2012 r.

      W dniach 14-15 czerwca 2012 roku odbyły się warsztaty "Bezpieczni My" dla drugiej grupy szkoleniowej w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty odbyły się w Łodzi. Zajęcia prowadził instruktor rekreacji ruchowej z zakresu samoobrony Pan Michał Kaużyński. Tematami zajęć były różnego rodzaju ataki i sposoby ich obrony.Zelów, 15 czerwca 2012 r.

      W dniach 11-13 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Zelowie odbyły się warsztaty kompetencji wychowawczych dla pierwszej grupy szkoleniowej w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty prowadziła Pani Paulina Nowak.
Tematami zajęć były:

 • Rozpoznawanie postaw rodzicielskich, określenie indywidualnej postawy;
 • Rozwój psychofizyczny dziecka, określenie co to są kompetencje wychowawcze;
 • Wyrażenie uczuć własnych i umiejętność zaakceptowania uczuć dziecka;
 • Umiejętność budowania prawidłowej samooceny;
 • Sztuka porozumiewania się z własnym dzieckiem, rozwiązywanie konfliktów.
Zelów, 13 czerwca 2012 r.

      W dniach 5-6 czerwca 2012 roku odbyły się warsztaty "Bezpieczni My" dla pierwszej grupy szkoleniowej w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty odbyły się w Łodzi. Zajęcia prowadził instruktor rekreacji ruchowej z zakresu samoobrony Pan Michał Kaużyński. Tematami zajęć były różnego rodzaju ataki i sposoby ich obrony.Zelów, 6 czerwca 2012 r.

      W dniach 28-31 maja 2012 roku w Domu Kultury w Zelowie odbyły się warsztaty doradztwa zawodowego dla pierwszej i drugiej grupy szkoleniowej w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty pierwszej grupy szkoleniowej prowadził Pan Piotr Łoś, natomiast warsztaty drugiej grupy szkoleniowej prowadziła Pani Kinga Kaszuba.
Tematami zajęć były:

 • Rynk pracy i jego specyfika;
 • Oczekiwania pracodawców:
 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Zajęcia integracyjne - gotowość do zmian, zainteresowania i uniwersalne umiejetności - analiza własnej osoby;
 • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych;
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Autoprezentacja.

W dniu 30 maja br. BO otrzymali także po raz drugi zasiłki celowe z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z uczestnictwem w projekcie, które stanowią w całości wkład wsłasny gminy.Zelów, 31 maja 2012 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
ul. Piotrkowska 12
97-425 Zelów

tel. 44 634-10-28
fax. 44 634-10-28
e-mail: mgopszelow@op.pl
..................................................
..................................................
..................................................
(nazwa, adres Wykonawcy)Znak sprawy: OPS.3811 - 2/3/12

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - zwanej dalej "ustawą" i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na dostawy, usługi i roboty budowlane przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie ustanowiony Zarządzeniem Nr 14/2010 z dnia 15.12.2010r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Zelowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

1. Przedmiot zamówienia (opis przedmiotu zamówienia).

Dwudniowa wycieczka dla Uczestników projektu i opiekunów z MGOPS w ramach projektu "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Grupa uczestników wycieczki: 40 osób dorosłych (38 kobiet/2 mężczyzn).

Miejsce realizacji zamówienia: Kazimierz Dolny nad Wisłą

Zakres zadań Wykonawcy:
- zapewnienie dojazdu , powrotu oraz transportu lokalnego autokarem turystycznym z klimatyzacją
- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych
- pokrycie kosztów usługi noclegowej dla 40 osób (standard pensjonat, pokoje 2-3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) - 1 nocleg
- zapewnienie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów, tj. zwiedzanie z przewodnikiem Kazimierza Dolnego nad Wisła, wycieczka statkiem turystycznym po Wiśle, zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu w Kozłówce i Zespołu Pałacowo Parkowego w Puławach,
- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW,
- zapewnienie dwudniowego wyżywienia dla wszystkich Uczestników wycieczki składającego się z:
 • suchego prowiantu na drogę (2 kanapki, owoc, napój, batonik) , obiadu dwudaniowego z deserem i kolacji grillowej z napojami w pierwszym dniu realizacji wycieczki
 • śniadania, obiadu dwudaniowego z deserem oraz suchego prowiantu na drogę (2 kanapki, owoc, napój, batonik) w drugim dniu realizacji wycieczki

Oferta powinna zawierać:
- cenę netto i brutto realizacji całości zamówienia
- zestawienie kosztów stałych i jednostkowych
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- szczegółowy program wycieczki
- wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i dat
- oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami, w tym pojazdami z klimatyzacją.

2. Termin realizacji zamówienia: 7 - 8 lipiec 2012 r.
3. Kryteria oceny ofert: cena, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania usługi.
4. Inne istotne warunki zamówienia:
- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu dwudniowego wyjazdu z programem turystycznym i zapewnienie noclegu dla min. 40 osób
- wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje sprawnymi technicznie autokarami, w tym autokarem z klimatyzacją.

5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis
Oferta na zorganizowanie wycieczki w ramach projektu "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pok. Nr 10, faksem, e-mailem lub pocztą.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia

6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 06.06.2012 r. godz. 1200
w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 10 lub na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
ul. Piotrkowska 12
97-425 Zelów
tel. fax 44 634-10-28
e-mail: mgopszelow@op.pl

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, czyli będzie miała najniższą cenę i innych wymagań (kryteriów) opisanych w pkt 3 zapytania ofertowego. Informacje o wyborze oferty, jako najkorzystniejszej oraz miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający przekaże na piśmie wybranemu Wykonawcy.

Sposób rozliczenia realizacji usługi:
Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi dla osób uczestniczących w wycieczce. Ostateczną liczbę Uczestników wycieczki Zamawiający poda na 5 dni przed ustalonym terminem realizacji wycieczki. Przyjmuje się, że koszt transportu i wymaganych opłat drogowych i parkingowych ma charakter stały bez względu na liczbę osób Uczestniczących w wycieczce.

Informacja dotycząca płatności:
Płatność wyłącznie przelewem do 21 dni po wykonaniu usługi. Faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z podpisaną umową.

Druk oferty - 90 KB
Wzór umowy - 90 KB
28.05.2012 r. Kierownik Ośrodka
Janina Kędziak


(data, podpis kierownika jednostki
lub osoby upoważnionej )

      W dniach 21-24 maja 2012 roku w Domu Kultury w Zelowie odbyły się warsztaty stylizacji i wizażu w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty prowadzone były przez Panią Dianę Trzcińską. BO zapoznali się z:

 • Analizą kolorystyczną, doborem kolorów;
 • Rodzajami cer i ich pielęgnacją;
 • Doborem kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych;
 • Pielęgnacją włosów;
 • Makijażem krok po kroku, makijaż dzienny, dobór kosmetyków kolorowych do koloru oczu;
 • Techniką aplikacji kosmetyków;
 • Figury - tuszowanie mankamentów, podkreślanie walorów.

W czasie wolnym BO projektu uczestniczyli w wycieczce do Arboretum i przejeździe Ciuchcią Rogowską.Zelów, 24 maja 2012 r.

      W dniach 17-19 maja 2012 roku w hotelu "Nad Mrogą" w Rochnie odbyło się wyjazdowe szkolenie z warsztatów kompetencji psychospołecznych w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warsztaty prowadzone były przez Panią Ewelinę Bluszcz i Panią Milenę Król.Tematami zajęć były:

 • Komunikacja jakie to proste - rozwijanie kompetencji oraz pracy zespołowej,
 • Asertywność w kontaktach interpersonalnych,
 • Jak radzę sobie ze stresem - warsztat rozwijania kompetencji z zakresu profilaktyki stresowej.

W czasie wolnym BO projektu uczestniczyli w wycieczce do Arboretum i przejeździe Ciuchcią Rogowską.

Zelów, 19 maja 2012 r.

      W dniach 7-8 maja 2012 roku w Domu Kultury w Zelowie w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbyły się warsztaty "ABC zarządzania budżetem domowym" dla pierwszej grupy szkoleniowej. Warsztat ten był realizowany przez 12 godzin. BO projektu zapoznali się z zagadnieniami:

 • organizacją budżetu domowego,
 • oszczędzaniem na wyznaczone cele,
 • finansowym planem ratunkowym,
 • wychowaniem finansowym dzieci,
 • zarządzaniem czasem.


Zelów, 8 maja 2012 r.

      W dniu 30 kwietnia 2012 roku w Domu Kultury w Zelowie o godz. 9:00 odbyły się zajęcia dla drugiej grupy szkoleniowej w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: warsztaty kompetencji psychospołecznych i indywidualne poradnictwo zawodowe. Wszystkim uczestnikom projektu zostały wypłacone zasiłki celowe z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z uczestnictwem w projekcie.Zelów, 30 kwietnia 2012 r.

      W dniu 27 kwietnia 2012 roku w Domu Kultury w Zelowie o godz. 9:00 odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu pt."Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: warsztaty kompetencji psychospołecznych i indywidualne poradnictwo zawodowe.

Zelów, 27 kwietnia 2012 r.

      W dniu 25 kwietnia 2012 roku w Domu Kultury w Zelowie o godz. 14:00 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dla osób chętnych do udziału w projekcie pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Pani Sekretarz Zelowa Agnieszka Mysłowska, Dyrektor firmy szkoleniowej Global Pani Magdalena Knyt Walas oraz pracownicy M-GOPS w Zelowie. Kierownik Ośrodka omówił cele i rezultaty projektu. Dyrektor firmy Global omówił sprawy organizacyjne projektu i rozdał materiały promocyjne. Pracownicy socjalni podpisali z Beneficjentami Ostatecznymi projektu deklaracje uczestnictwa.Zelów, 25 kwietnia 2012 r.
Zelów, dnia 23 kwietnia 2012 r.

Znak OPS.3811-1/12wg rozdzielnika


Szanowni Państwo,

      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", pragnę poinformować, iż w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym na złożenie ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy i adres Cena ofertowa
Global Training Center Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44 lok. 201
00-024 Warszawa
203.000,00
Creator Sp. z o.o.,
ul. Szafirowa 13/26,
20-573 Lublin,
214.600,00
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie,
ul. Łąkowa4,
90-563 Łódź,
196.000,00

      W wyniku oceny i badania złożonych ofert Zamawiający postanowił:

Uznać za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Global Training Centre Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44 lok. 201
00-024 Warszawa

oferta otrzymała 98,21 pkt
w kryterium cena 50,21 pkt
w kryterium Ocena sposobu realizacji usługi 48 pkt

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium Opis sposobu realizacji usługi.

      Streszczenie oceny ofert

Wykonawca Punkty cena Punkty opis sposobu realizacji usługi      Suma     
Global Training Center Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44 lok. 201
00-024 Warszawa
50,21 48,00 98,21
Creator Sp. z o.o.,
ul. Szafirowa 13/26,
20-573 Lublin,
47,49 46,77 94,26
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie,
ul. Łąkowa4,
90-563 Łódź,
52,00 11,23 63,23

      Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 umowa na realizację zamówienia może być zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.

Kierownik Ośrodka
Janina Kędziak


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Znak sprawy: OPS.3811 - 1/12

Zelów: Organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych

Numer ogłoszenia: 82120 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012


Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów, woj. łódzkie, tel. 044 6341028, faks 044 6341028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu SZANSA NA PRACĘ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 1. 60 godzin dydaktycznych warsztatu kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 30 godzin dydaktycznych), w tym 36 godzin w formie wyjazdowej (2 grupy po 18 godzin dydaktycznych)
 2. 185 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez psychologa, po 5 godzin dydaktycznych dla 37 Uczestników projektu
 3. 90 godzin dydaktycznych kursu komputerowego prowadzonego przez informatyka dla 37 Uczestników projektu (3 grupy po 30 godzin dydaktycznych)
 4. 24 godziny dydaktyczne warsztatu stylizacji i wizażu prowadzonego przez wizażystę dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 12 godzin dydaktycznych)
 5. 36 godzin dydaktycznych warsztatu kompetencji wychowawczych prowadzonych przez pedagoga/psychologa dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 18 godzin dydaktycznych)
 6. 24 godziny dydaktyczne warsztatu Bezpieczni MY prowadzonego przez instruktora rekreacji ruchowej dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 12 godzin dydaktycznych)
 7. 24 godziny dydaktyczne warsztatu ABC zarządzania budżetem domowym prowadzonego przez specjalistę zarządzania dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 12 godzin dydaktycznych)
 8. zakup 37 voucherów na samodzielny zakup usług społecznych, w tym 18 usług stomatologicznych oraz 19 usług kosmetycznych
 9. 90 godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej prowadzonej przez zespół trenerów i specjalistów dla 10 Uczestników projektu
 10. badania sanitarno-epidemiologiczne i książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla 37 Uczestników projektu
 11. 150 godzin dydaktycznych kursu Pracownik małej gastronomii - kucharz kelner dla 11 Uczestników projektu wg programu zgodnego ze standardami MPiPS
 12. 178 godzin dydaktycznych kursu Sprzedawca dla 26 Uczestników projektu wg programu zgodnego ze standardami MPiPS
 13. 60 godzin dydaktycznych warsztatu doradztwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego dla 37 Uczestników projektu (2 grupy po 30 godzin dydaktycznych)
 14. 185 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego, po 5 godzin dydaktycznych dla 37 uczestników projektu.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  • ubezpieczenie nnw dla 37 Uczestników projektu na okres realizacji szkoleń
  • opracowanie programów poszczególnych szkoleń uwzględniających specyfikę osób szkolonych
  • opracowanie harmonogramu realizacji szkoleń
  • nadzór metodyczny i merytoryczny realizacji szkoleń
  • realizację szkoleń przez specjalistów w danej dziedzinie
  • materiały dydaktyczne i szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik, materiały dydaktyczne i szkoleniowe do każdego realizowanego modułu szkoleniowego)
  • udostępnienie sprzętu dydaktycznego (rzutnik multimedialny, laptop, mobilna pracownia komputerowa - minimum 13 stanowisk, kasy fiskalne - minimum 13 stanowisk)
  • najem sal szkoleniowych na terenie Miasta Zelów
  • catering
  • obiad i przerwa kawowa dla 37 Uczestników szkolenia w każdym dniu szkoleniowym
  • transport do miejsca szkolenia i powrót dla uczestników szkolenia zamieszkujących tereny wiejskie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający zażąda od wykonawców, zaproszonych do złożenia ofert wniesienia wadium w wysokości 5 000 (słownie pięć tysięcy) złotych.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej: 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem była realizacja warsztatów lub szkoleń z zakresu integracji społecznej o wartości brutto co najmniej 90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy)złotych każde. W ramach zamówienia wykonawca musi wykazać, iż przeprowadził szkolenia, zapewniał miejsce przeprowadzenia szkoleń, zapewniał materiały oraz trenerów do prowadzenia szkoleń lub warsztatów.

III.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 3 (trzech) wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 2. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, wówczas do złożenia ofert wstępnych zaproszonych zostanie 3 (trzech) Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu kryteria określone poniżej. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają ww. warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
 4. Jeżeli na miejscu 3 znajdzie się więcej niż jeden wykonawca zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawcę, który przedstawi większą liczbę szkoleń spełniających wymóg postawiony w warunku. Jeżeli liczba szkoleń byłaby równa o kolejności zdecyduje sumaryczna wartość usług podanych w wykazie a spełniających wymóg warunku doświadczenia.
 5. Kryteria decydujące o selekcji wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych:
  1. Przeprowadzenie szkoleń lub warsztatów (liczba) spełniające wymogi warunku udziału w postępowaniu.
   1. przeprowadzenie od 3 do 5 - 2 pkt.
   2. przeprowadzenie od 6 do 7 - 4 pkt.
   3. przeprowadzenie 8 - 6 pkt.
    Za każde następne zamówienie kolejny punkt przy czym oceniane będą tylko te zrealizowane szkolenia lub warsztaty co do których załączono dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. Zamawiający informuje, iż będzie korzystał z art 26 ust. 3 ustawy jedynie w sytuacji niespełnienia przez danego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnień dokumentów na potwierdzenie lepszego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  2. Liczba uzyskanych punktów określi miejsce wykonawcy na liście stanowiącej podstawę zaproszenia do składania ofert wstępnych.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 1. - Cena - 52
 2. - Wartość merytoryczna oferty - 48
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 3. nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamówienia poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia katalogu zmian w umowie po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12, pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie jest wszczynane bez zawartej umowy o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku braku finansowania zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie. Zaleca się sporządzenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego. Wymaga się złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tylko w formie pisemnej. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu zostaną złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak


Do pobrania:
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 545 KB
Załącznik Nr 1: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - 91 KB
Załącznik Nr 2: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW - 92 KB
Załącznik Nr 3: OŚWIADCZENIE O NIE LIKWIDACJI - 107 KB
Załącznik Nr 4: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG - 88 KB

Zelów, 16 marca 2012 r.

      Informujemy, że do dnia 29 lutego przeprowadzono diagnozę potrzeb z 8 osobami, które będą uczestniczyć w 2012 roku w projekcie systemowym pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podpisano z nimi również kontrakty socjalne. Nadal trwa rekrutacja do projektu.

Zelów, 29 lutego 2012 r.

      Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o zgłoszenie się do:

Biura Projektu
ul. Piotrkowska 12
97-425 Zelów

Ponadto informujemy, iż w miesiącu lutym zostaną podpisane pierwsze kontrakty socjalne z osobami deklarującymi uczestnictwo w projekcie.

Zelów, 03 lutego 2012 r.

      Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012, który wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w dniu 8 grudnia 2011 r. spełnił wymagane kryteria formalne, został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym i przekazany do oceny merytorycznej.

Zelów, 12 stycznia 2012 r.

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w 2012 roku realizuje kolejny projekt systemowy pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby korzystające z pomocy społecznej oraz upowszechnianie pracy socjalnej na terenie Gminy Zelów. Projekt jest skierowany do 37 osób (35K, 2M) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie.

Dla Beneficjentów Ostatecznych projektu zostanie zorganizowany kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmujący:

Instrumenty aktywizacji społecznej:
 • 60 godzin warsztatu kompetencji psychospołecznych prowadzone przez psychologa dla 37 osób (2 grupy x 30 godzin), w tym 36 godzin w formie wyjazdowej, program: rozwijanie umiejętności psychospołecznych, efektywna komunikacja, zarządzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie postaw aktywnych,
 • 111 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez psychologa, po 3 godziny dla każdego BO, program: wsparcie na rzecz rozwiązywania indywidualnych problemów BO, opracowanie profilu problematyki BO,
 • 90 godzin kursu komputerowego prowadzonego przez informatyka dla 37 osób (3 grupy x 30 godzin), program: MS word, e-mail, portale społecznościowe, e-konto, Internet jako "biuro pośrednictwa pracy,
 • 24 godziny warsztatu stylizacji i wizażu prowadzonych przez wizażystę dla 37 osób (2 grupy x 12 godzin), program: definiowanie zasobów własnych, stylizacja sylwetki, analiza kolorystyczna, dobór makijażu, dress-code,
 • 36 godzin warsztatu kompetencji wychowawczych prowadzonych przez pedagoga/psychologa dla 37 osób (2 grupy x 18 godzin), program: wzmacnianie kompetencji wychowawczych, eliminacja błędów wychowawczych, efektywna komunikacja dzieci i rodziców, rola edukacji w planowaniu rozwoju dzieci,
 • 24 godziny warsztatu "Bezpieczni MY" prowadzonego przez instruktora rekreacji ruchowej dla 37 osób (2 grupy x 12 godzin) , program: praktyczne zajęcia z samoobrony,
 • 24 godziny warsztatu "ABC zarządzania budżetem domowym" prowadzone przez specjalistę zarządzania dla 37 osób (2 grupy x 12 godzin), program: ekonomika prowadzenia gospodarstwa domowego w warunkach biedy i ubóstwa,
 • zakup 37 voucherów na samodzielny zakup usług społecznych - wykaz usług zostanie określony przez MGOPS.
Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:
 • 90 godzin grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej prowadzone przez zespół terapeutów i specjalistów: program: warsztaty komunikacji w rodzinie, trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień, prawo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy, warsztaty arte-terapii. Szczegółowy program terapii zostanie opracowany przez psychologa na podstawie analizy problematyki uczestników projektu. Forma aktywizacji dla osób wytypowanych przez psychologa,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne i książeczka sanepidu dla 35K/2M.
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:
 • 48 finansowanie zajęć szkolnych dla 1 osoby - koszt czesnego, dojazdu, zakup wyprawki szkolnej, zakup materiałów dydaktycznych,
 • kurs zawodowy zgodny ze zdiagnozowanym przez doradcę zawodowego potencjałem i predyspozycjami uczestników projektu.
Pakiet kursów zawodowych zgodny z wymogami regionalnego rynku pracy
 • sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 90 godzin,
 • kurs rękodzieła 90 godzin (biżuteria, zdobienie przedmiotów użytku domowego, elementy bukieciarstwa, aranżacja wnętrz)
Instrumenty aktywizacji zawodowej:
 • 48 godzin warsztatu doradztwa zawodowego dla 37 BO prowadzone przez doradcę zawodowego (2 grupy x 24 godziny) , program: diagnoza własnego potencjału zawodowego, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, podstawy przedsiębiorczości,
 • 74 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego prowadzone przez doradcę zawodowego po 2 godziny dla każdego BO, program: analiza potencjału i predyspozycji zawodowych BO, wskazania do indywidualnego rozwoju zawodowego BO - wybór kursu zawodowego.

Realizacja zadania zostanie zlecona zewnętrznej firmie szkoleniowej odpowiedzialnej za organizację zadania pod względem merytorycznym i logistycznym. BO otrzymają materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie nnw.

MGOPS ma obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie przysługuje ono z innego tytułu.

Rezultatem projektu będzie uczestnictwo w projekcie, zrealizowanie programu szkoleniowo-doradczego oraz uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i kompetencji psychospołecznych.
Od 1 lutego do 31 marca 2012 roku prowadzona będzie rekrutacja do projektu. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biura projektu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie
ul. Piotrkowska 12
97-425 Zelów

tel. 44 634-10-28
fax. 44 634-10-28
e-mail: mgopszelow@op.pl

Zelów, 5 stycznia 2012 r.
ARCHIWUM POPRZEDNICH EDYCJI PROJEKTU pt. "Szansa na Pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi